Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

Tedensko število ur pri posameznih predmetih

Obvezni program

Predmet Tedensko število ur
 Razred 1.r      2.r      3.r     4.r     5.r      6.r     7.r      8.r     9.r    Fond  ur 
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4  1633
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4  1318
Tuji Jezik 2 2 2  204
Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2  519
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1  452
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3  56,5
Spoznavanje okolja 3 3 3  315
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3  550
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4  583
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2  344
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3  936
Izbrani predmet 1 1 1 1  102
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 137
Št. predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Št. ur tedensko 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 34 33  
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2  3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10  10
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5  5

 

 

Specialno pedagoška dejavnost

Predmeti 1.r   2.r   3.r   4.r   5.r   6.r   7.r   8.r   9.r    Fond ur
Računalniško opismenjevanje / / / 1 1 1 / / / 105
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1 / / / 210
Skupaj 1 1 1 2 2 2 / / / 315

Razširjen program

Predmeti 1.r   2.r   3.r    4.r   5.r   6.r   7.r   8.r   9.r    Fond ur
Dopolnilni in dodatni pouk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Jutranje varstvo in varstvo vozačev    2,5   2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  / / / 525