Svetovalna služba: Metka Kordiš, psihologinja, tel: 02 6204825

Cilj dela svetovalne službe  je skrb za čim uspešnejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole kot celote in vsakega posameznega udeleženca v šoli.

Področja dela šolske svetovalne službe so:

  • izboljšanje kvalitete učenja in poučevanja;
  • šolska kultura, klima, vzgoja, red;
  • telesni, osebni, spoznavni, čustveni razvoj učenca;
  • spremljanje napredka učencev;
  • svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami;
  • individualne obravnave učencev;
  • delo na področju socialno-ekonomskih stisk;
  • poklicna orientacija;
  • sodelovanje v projektih šole.