Svetovalna služba: Metka Kordiš, Sara Moser.

Cilj dela svetovalne službe  je skrb za čim uspešnejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole kot celote in vsakega posameznega udeleženca v šoli.

Področja dela šolske svetovalne službe so:

  • izboljšanje kvalitete učenja in poučevanja,
  • šolska kultura, klima, vzgoja, red,
  • telesni, osebni, spoznavni, čustveni razvoj učenca,
  • spremljanje napredka učencev,
  • svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami,
  • individualne obravnave učencev,
  • delo na področju socialno-ekonomskih stisk,
  • poklicna orientacija,
  • sodelovanje v projektih šole.