Tretja osnovna šola Slovenj Gradec je osnovna šola s prilagojenim programom, ki izobražuje otroke in mladostnike z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Vzgojno  izobraževalno delo poteka v dveh programih: osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. V okviru mobilne službe izvajamo  tudi specialno pedagoško pomoč učencem s posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah. Šolo obiskujejo otroci iz različnih občin Mislinjske, Mežiške in Dravske doline.       

Šola skozi vsa leta pomembno prispeva k izobraževanju, strokovni obravnavi in usposabljanju za čimbolj samostojno življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju, predvsem pa k razvijanju veščin in osebnostnih kvalitet kot so občutek lastne vrednosti, zadovoljstva, delovnih navad in spoštljivega vedenja. Vse to lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju dosegajo v največji meri, če so v celoti vključene v vse dejavnosti, ki jih šola organizira.

Učenci in mladostniki so uspešni na različnih področjih izobraževanja, med katerimi še posebej izstopajo: glasba, šport, tehnika, likovno področje, v zadnjih letih pa tudi področje filmske umetnosti.